Икономически университет - Варна

Специалност "Мениджмънт на хотели и ресторанти"

ОКС

Професионален бакалавър

Професионално направление

3.9. Туризъм

Форма на обучение

Редовно обучение

Задочно обучение

Вид такса

Държавна поръчка

Платен прием

Финансиране
Име на специалност Форма на обучение Вид
Мениджмънт на хотели и ресторанти Редовно обучение Държавна поръчка
Мениджмънт на хотели и ресторанти Редовно обучение Платен прием
Мениджмънт на хотели и ресторанти Задочно обучение Платен прием
Специалност "Мениджмънт на хотели и ресторанти"
Редовно обучение Държавна поръчка
Специалност "Мениджмънт на хотели и ресторанти"
Редовно обучение Платен прием
Специалност "Мениджмънт на хотели и ресторанти"
Задочно обучение Платен прием

Обучението в специалността дава професионални знания и умения  за изпълнение и управление на дейности в хотели и други места за настаняване, в заведения за хранене и развлечение, в туристически комплекси и селища, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции във фирми с дейност хотелиерство, ресторантьорство, развлечения, туристически пътувания и др., за ръководство на екипи в туристическата индустрия

СПЕЦИАЛНИ  ДИСЦИПЛИНИ:

 • Кулинарна продукция и безопасност на храните
 • Ресторантьорство
 • Технология на обслужване в ресторанта
 • Хотелиерство
 • Технология на обслужване в хотела
 • Технология на обслужване в бара
 • Първи чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Втори чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Кетъринг и специални събития
 • Сомелиерство

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна практика в базов обект /ресторант/
 • Учебна практика в базов обект /хотел/
 • Учебна практика в базов обект /бар/
 • Дигитални технологии в хотели и ресторанти
 • Грижа за клиента

Реализация след завършване на специалността:

 • управител на  хотел, къща за гости, мотел, къмпинг, ваканционно селище, апарт-хотел, детски и ученически лагери и комплекси и други видове места за настаняване;
 • управител на ресторант, бистро, снек-бар, кафе-бар, дневен, нощен бар и други видове заведения за хранене и развлечение, вкл. като част от верига или група от такива в определен район;
 • фронт-офис мениджър в хотел,
 • мениджър екип в атракционни обекти и тематични паркове, във фирми за обслужване на клиенти, на звена в  хотел;
 • мениджър в сектор обслужване на клиентите на круизен кораб и други транспортни средства;
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи
 • бизнес-секретар, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и др.
 • офис-мениджър и специалист във фирми за недвижима собственост;

Бизнес партньори:

 • Хотел „Интернационал“, Златни пясъци
 • Верига заведения Happy
 • „Lagard“ Варна
 • БОРД ЕООД х-л „Капитол“

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ се осъществява в сътрудничество с Варненската асоциация на ресторанти и хотели и Варненска туристическа камара

За допълнителна информация: www.ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 127 105 22
Информатика 1 5 Изпит 127 105 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Икономика на туристическата фирма
 • Специализирани видове туризъм
2 5 Изпит 127 105 22
Маркетинг в туризма 3 5 Изпит 127 105 22
Счетоводство на туристическото предриятие 3 5 Изпит 128 105 23
Мениджмънт в туризма 4 5 Изпит 128 105 23
Управление на човешките ресурси в туризма 5 5 Изпит 128 105 23
Право в туризма 6 5 Изпит 128 105 23
Общо за Фундаментални 40 1020 840 180
Специални
Стокознание 1 4 Изпит 98 75 23
Физическо възпитание и спорт 1 2 Текуща оценка 30 0 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
1 5 Текуща оценка 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Английски
1 9 Текуща оценка 225 180 45
Ресторантьорство 2 3 Изпит 75 60 15
Технология на обслужване в ресторанта 2 6 Изпит 143 105 38
Кулинарна продукция и безопасност на храните 2 6 Изпит 135 90 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
2 4 Текуща оценка 98 75 23
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Английски
2 5 Изпит 105 60 45
Технология на обслужване в хотела 3 4 Изпит 105 90 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Пешеходен туризъм и ориентиране
 • Кетъринг и специални събития
 • Социална психология в туризма
3 4 Изпит 105 90 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
3 4 Текуща оценка 97 75 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
3 5 Текуща оценка 105 60 45
Анимация в туризма 4 3 Изпит 75 60 15
Хотелиерство 4 4 Изпит 97 75 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Сомелиерство
 • Маркетингови и бизнес комуникации
 • Предприемачество в туризма
4 4 Изпит 105 90 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
4 4 Текуща оценка 97 75 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Английски
4 7 Текуща оценка 165 120 45
Технология на обслужване в бара 5 5 Текуща оценка 127 105 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
5 4 Текуща оценка 98 75 23
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
5 7 Текуща оценка 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Френски
6 4 Текуща оценка 105 90 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Английски
6 8 Текуща оценка 210 180 30
Общо за Специални 111 2640 2010 630
Практически
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 2 4 Текуща оценка 105 90 15
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 3 3 Текуща оценка 75 60 15
Учебна практика в базов обект /хотел/ 4 3 Текуща оценка 75 60 15
Учебна практика в базов обект /бар/ 5 3 Текуща оценка 75 60 15
Дигитални технологии в хотели и ресторанти 5 3 Изпит 68 60 8
Грижа за клиента 6 2 Текуща оценка 52 45 7
Луксозно хотелиерство 6 1 Текуща оценка 23 15 8
Общо за Практически 19 473 390 83
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 4673 3780 893


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 30 0 30
Чужд език - Румънски език 3, 4 3, 3 135 90 45
Чужд език - Френски език 3, 4 3, 3 135 90 45
Чужд език - Испански език 3, 4 3, 3 135 90 45
Хазартен туризъм 4 2 38 15 23