Икономически университет - Варна

Специалност "Мениджмънт на хотели и ресторанти"

ОКС

Професионален бакалавър

Професионално направление

3.9. Туризъм

Вид такса

Обучението в специалността дава професионални знания и умения  за изпълнение и управление на дейности в хотели и други места за настаняване, в заведения за хранене и развлечение, в туристически комплекси и селища, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции във фирми с дейност хотелиерство, ресторантьорство, развлечения, туристически пътувания и др., за ръководство на екипи в туристическата индустрия

СПЕЦИАЛНИ  ДИСЦИПЛИНИ:

 • Кулинарна продукция и безопасност на храните
 • Ресторантьорство
 • Технология на обслужване в ресторанта
 • Хотелиерство
 • Технология на обслужване в хотела
 • Технология на обслужване в бара
 • Първи чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Втори чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Кетъринг и специални събития
 • Сомелиерство

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна практика в базов обект /ресторант/
 • Учебна практика в базов обект /хотел/
 • Учебна практика в базов обект /бар/
 • Дигитални технологии в хотели и ресторанти
 • Грижа за клиента

Реализация след завършване на специалността:

 • управител на  хотел, къща за гости, мотел, къмпинг, ваканционно селище, апарт-хотел, детски и ученически лагери и комплекси и други видове места за настаняване;
 • управител на ресторант, бистро, снек-бар, кафе-бар, дневен, нощен бар и други видове заведения за хранене и развлечение, вкл. като част от верига или група от такива в определен район;
 • фронт-офис мениджър в хотел,
 • мениджър екип в атракционни обекти и тематични паркове, във фирми за обслужване на клиенти, на звена в  хотел;
 • мениджър в сектор обслужване на клиентите на круизен кораб и други транспортни средства;
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи
 • бизнес-секретар, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и др.
 • офис-мениджър и специалист във фирми за недвижима собственост;

Бизнес партньори:

 • Хотел „Интернационал“, Златни пясъци
 • Верига заведения Happy
 • „Lagard“ Варна
 • БОРД ЕООД х-л „Капитол“

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ се осъществява в сътрудничество с Варненската асоциация на ресторанти и хотели и Варненска туристическа камара

За допълнителна информация: www.ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 127 105 22
Информатика 1 5 Изпит 127 105 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Икономика на туристическата фирма
 • Специализирани видове туризъм
2 5 Изпит 127 105 22
Маркетинг в туризма 3 5 Изпит 127 105 22
Счетоводство на туристическото предриятие 3 5 Изпит 128 105 23
Мениджмънт в туризма 4 5 Изпит 128 105 23
Управление на човешките ресурси в туризма 5 5 Изпит 128 105 23
Право в туризма 6 5 Изпит 128 105 23
Общо за Фундаментални 40 1020 840 180
Специални
Стокознание 1 4 Изпит 98 75 23
Физическо възпитание и спорт 1 2 Текуща оценка 30 0 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
1 5 Текуща оценка 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Английски
1 9 Текуща оценка 225 180 45
Ресторантьорство 2 3 Изпит 75 60 15
Технология на обслужване в ресторанта 2 6 Изпит 143 105 38
Кулинарна продукция и безопасност на храните 2 6 Изпит 135 90 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
2 4 Текуща оценка 98 75 23
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Английски
2 5 Изпит 105 60 45
Технология на обслужване в хотела 3 4 Изпит 105 90 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Пешеходен туризъм и ориентиране
 • Кетъринг и специални събития
 • Социална психология в туризма
3 4 Изпит 105 90 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
3 4 Текуща оценка 97 75 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
3 5 Текуща оценка 105 60 45
Анимация в туризма 4 3 Изпит 75 60 15
Хотелиерство 4 4 Изпит 97 75 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Сомелиерство
 • Маркетингови и бизнес комуникации
 • Предприемачество в туризма
4 4 Изпит 105 90 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
4 4 Текуща оценка 97 75 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Английски
4 7 Текуща оценка 165 120 45
Технология на обслужване в бара 5 5 Текуща оценка 127 105 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
5 4 Текуща оценка 98 75 23
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
5 7 Текуща оценка 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Френски
6 4 Текуща оценка 105 90 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Английски
6 8 Текуща оценка 210 180 30
Общо за Специални 111 2640 2010 630
Практически
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 2 4 Текуща оценка 105 90 15
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 3 3 Текуща оценка 75 60 15
Учебна практика в базов обект /хотел/ 4 3 Текуща оценка 75 60 15
Учебна практика в базов обект /бар/ 5 3 Текуща оценка 75 60 15
Дигитални технологии в хотели и ресторанти 5 3 Изпит 68 60 8
Грижа за клиента 6 2 Текуща оценка 52 45 7
Луксозно хотелиерство 6 1 Текуща оценка 23 15 8
Общо за Практически 19 473 390 83
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 4673 3780 893


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 30 0 30
Чужд език - Румънски език 3, 4 3, 3 135 90 45
Чужд език - Френски език 3, 4 3, 3 135 90 45
Чужд език - Испански език 3, 4 3, 3 135 90 45
Хазартен туризъм 4 2 38 15 23