Икономически университет - Варна

Специалност "Data Science"

ОКС

Бакалавър

Професионално направление

4.6. Информатика и компютърни науки

Форма на обучение

Редовно обучение

Вид такса

Платен прием

Финансиране
Име на специалност Форма на обучение Вид
Data Science Редовно обучение Платен прием
Специалност "Data Science"
Редовно обучение Платен прием

Целта на обучението по специалността „Data Science“ е подготовка на специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, които имат умения и компетентности, свързани с изпълняване на разнообразни дейности в областта на за организацията, администрирането, интегрирането на данни, извършване на интелигентни бизнес анализи и извличане на нови знания от данните.

Студентите получават широка фундаментална подготовка в областта на информатиката и компютърните науки, а специализиращите дисциплини им дават добра профилирана подготовка в областта на обработката и анализа на данни. В процеса на обучение се използват разнообразни форми като: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми.

Завършилите специалност „Data Science“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на позиции като:  анализатори на данни; проектанти и разработчици на хранилища за данни; специалисти по извличане на данни; интегратори и архитекти на данни; експерти по качеството на данните, информационен мениджмънт, бизнес интелигентни анализи и изкуствен интелект; изследователи в областта на науката за данни и др.

 

Учебната документация е разработена съвместно от три висши училища – ИУ – Варна, ШУ „Епископ К. Преславски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на Дейност 1. по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Обучението е на български език. Специалност ”Data Science” е с 4-годишен курс на обучение (8 семестъра) в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“. План приемът за първата учебна година (2022/2023) е за 15 студенти в Икономически университет – Варна. Преподавателският състав е от трите висши училища.  Специалност „Data Science“ е в платена форма на обучение, като първите 2 семестъра се финансират от проекта.

 

Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Компютърни системи 1 9 Изпит 270 210 60
Основи на програмирането 1 9 Изпит 270 210 60
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Линейна алгебра и математически анализ 1 9 Изпит 270 210 60
Английски език 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Обектноориентирано програмиране 2 8 Изпит 240 180 60
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Теория на вероятностите и математическа статистика 2 8 Изпит 240 180 60
Математически основи на информатиката 2 8 Изпит 240 180 60
Английски език 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Уеб технологии 3 7 Изпит 210 150 60
Програмиране с Python 3 8 Изпит 240 180 60
Анализ на данни в Excel 3 7 Изпит 210 150 60
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Статистика за Data Science 3 8 Изпит 240 180 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1950 780
Специални
Научни изследвания в Data Science 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Машинно обучение 1 част 4 8 Изпит 240 165 75
Изкуствен интелект 5 6 Изпит 180 120 60
Компютърни мрежи и комуникации 5 6 Изпит 180 120 60
Релационни бази от данни 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1)
 • Програмиране за Ардуино
 • Администриране на Linux системи
5 6 Изпит 180 120 60
Бизнес интелигентни и аналитични платформи 6 6 Текуща оценка 180 120 60
Интернет на нещата 6 6 Изпит 180 120 60
Машинно обучение 2 част 6 6 Изпит 180 120 60
Системи за виртуализация 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Управление на сигурността
 • Бизнес анализи
6 6 Изпит 180 120 60
Облачни технологии 7 6 Текуща оценка 180 120 60
Нерелационни бази от данни 7 6 Изпит 180 120 60
Обработка на естествен език 7 6 Изпит 180 120 60
Програмиране с JAVA 7 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Обработка на данни в реално време
 • Уеб програмиране
7 6 Изпит 180 120 60
Анализ на данни от интернет източници 8 5 Изпит 150 90 60
Големи данни 8 5 Изпит 150 90 60
Дълбоки невронни мрежи (Deep learning) 8 5 Изпит 150 90 60
Криптиране и защита на данни 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 117 3510 2310 1200
Университетски специални
Програмиране с R 4 7 Изпит 210 150 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Алгоритми и структури от данни за Data Science
 • Логическо и функционално програмиране
4 7 Изпит 210 150 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Математическо моделиране
 • Сървърно администриране
4 7 Изпит 210 150 60
Общо за Университетски специални 21 630 450 180
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5250 2160


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 5, 6 3, 3 180 120 60