Икономически университет - Варна

Специалност "Мениджмънт на туризма и свободното време"

ОКС

Професионален бакалавър

Професионално направление

3.9. Туризъм

Форма на обучение

Редовно обучение

Вид такса

Държавна поръчка

Платен прием

Финансиране
Име на специалност Форма на обучение Вид
Мениджмънт на туризма и свободното време Редовно обучение Държавна поръчка
Мениджмънт на туризма и свободното време Редовно обучение Платен прием
Специалност "Мениджмънт на туризма и свободното време"
Редовно обучение Държавна поръчка
Специалност "Мениджмънт на туризма и свободното време"
Редовно обучение Платен прием

Обучението в специалността дава професионални знания и умения за изпълнение и управление на  туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство и туристическо информационно обслужване,  на спортни, развлекателни и културни дейности, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма и индустрията на свободното време, за управленски позиции на низово и средно равнище и ръководство на екипи в туристически фирми.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Екскурзоводство
 • Странознание
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Технология на обслужване в пътническа агенция
 • Индустрия на свободното време
 • Маркетинг и мениджмънт на събитията
 • Културно наследство и туризъм
 • Дигитални технологии в туризма
 • Първи чужд език – специализиран в туризма и свободното време
 • Втори чужд език - специализиран в туризма и свободното време

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна маршрутна практика /първи чужд език/
 • Учебна маршрутна практика /втори чужд език/
 • Учебна практика в пътническа агенция
 • Грижа за клиента

Реализация след завършване на специалността

 • Офис-мениджър в пътнически агенции,
 • представител на туроператори
 • мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център
 • екскурзовод 
 • Организатор и изпълнител на специализирани  туристически пътувания
 • Мениджър екип за специални събития и спортно - развлекателни услуги, за анимация
 • Мениджър екипи във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи
 • Офис-мениджър във фирма за недвижими имоти

Бизнес партньори

 • Дестинейшън туристик сървисес ООД
 • MTS Globe Bulgaria
 • "ИНТЕРОБМЕН" ЕООД

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на туризма и свободното време“ се осъществява в сътрудничество с Варненска туристическа камара и Варненска асоциация на туристическите агенции

За повече информация – контактно лице за информация по приема в специалността, Facebook и др.

За контакти:

Р-л учебен отдел в Колеж по туризъм – Варна – Гергана Нешкова

Трети корпус ИУ-Варна, каб.3-102

0879 313 926; 052 620 722

college_varna@ue-varna.bg

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/318/facebook-tmb.jpg https://www.facebook.com/groups/71229177891/

Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 105 45
Информатика 1 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Икономика на туристическата фирма
 • Специализирани видове туризъм
2 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма 3 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предриятие 3 5 Изпит 150 105 45
Мениджмънт в туризма 4 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Екскурзоводство 1 3 Текуща оценка 90 45 45
Странознание 1 3 Изпит 90 45 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
1 9 Текуща оценка 270 180 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
1 5 Текуща оценка 150 90 60
Пътнически агенции и транспорт в туризма 2 5 Изпит 150 105 45
Интеркултурна комуникация 2 5 Изпит 150 105 45
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
2 9 Изпит 270 180 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
2 5 Текуща оценка 150 105 45
Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт 3 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Социална психология в туризма
 • Дигитални технологии в туризма
 • Пешеходен туризъм и ориентиране
3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
3 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
3 4 Текуща оценка 120 75 45
Индустрия на свободното време 4 3 Изпит 90 60 30
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Английски
4 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
4 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Предприемачество в туризма
 • Маркетингови и бизнес комуникации
 • Културно наследство и туризъм
4 4 Изпит 120 90 30
Мениджмънт и маркетинг на събитията 5 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
5 4 Текуща оценка 120 60 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
6 3 Текуща оценка 90 30 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Френски
6 3 Текуща оценка 90 60 30
Общо за Специални 106 3180 1995 1185
Практически
Уводна маршрутна практика 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 3 3 Текуща оценка 90 45 45
Учебна маршрутна практика - II чужд език 3 1 Текуща оценка 30 15 15
Учебна маршрутна практика - I чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в пътническа агенция 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Текуща оценка 60 45 15
Общо за Практически 24 720 465 255
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 5640 3840 1800


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 60 0 60
Чужд език - Румънски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Френски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Испански език 3, 4 3, 3 180 90 90